Certified Professional Associates Co., L
MAIN
CAREERS
NEWS UPDATES
SERVICE
HISTORY
REGISTRATION
ACCOUNTING
REGISTRATION

Welcome to Certified Professional Assocites Co.,Ltd.

 

 

บริการจดทะเบียน

 

 

We feel proud to present our service

 

 

บริษัท สำนักงาน ซี.พี.เอ. จำกัด ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับความถูกต้องในการเสียภาษีอากร บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่บริการแต่ละด้านโดยตรงประกอบกับวิธีการทำงานที่ผสมผสานกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลงานที่ดีที่สุดสำหรับกิจการ


บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)
บริษัท สำนักงาน ซี.พี.เอ. จำกัด ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดบริการท่านโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการมากกว่า 10 ปี ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด บริการด้วยความรวดเร็ว ในราคายุติธรรม พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ :

 

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน

 

จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการเข้าใหม่ลาออก, อำนาจกรรมการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา เพิ่มทุน,ลดทุน ฯลฯ

 

จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี

 

ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ

 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตร

 

จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน

 

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง

 
ข้อมูลเพิ่มเติมในงานบริการ โปรดติดต่อทีมงานจดทะเบียนธุรกิจ ได้ที่เบอร์ 0-2949-7876, 0-2944-1312

 


MAIN
CAREERS
NEWS UPDATES
SERVICE
HISTORY